Metoda ORTWED
 
 

Metoda ORTWED jest to metoda przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w stały, sterylny i suchyprodukt  za pomocą tlenku wapnia CaO wykorzystując ciepło reakcji hydrolizy wapna palonego. Dzięki reakcji termicznej pomiędzy wapnem palonym i wodą przebiegającej w podwyższonej do 135-140oC temperaturze następuje fizykochemiczna przemiana osadów w Produkt hydrofobowy gotowy do zastosowania w rolnictwie, drogownictwie, do produkcji cementu, jako sorbent tlenków SOx, NOx, do wykonania warstw pośrednich na składowiskach odpadów, do stabilizacji gruntów i upraw leśnych.

            Wiecej informacji na temat metody ORTWED znajdą Państwo w zakładkach: Usługi, Projektowanie i Technologie.