ŚCIEKI KOMUNALNE
 
 

Projektowanie oczyszczalni ścieków komunalnych należy zawsze rozpocząć od wnikliwej analizy składu oraz ilości przewidywanych do unieszkodliwiania ścieków. W przypadku, gdy prócz ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni mają dopływać ścieki przemysłowe, zawierające metale ciężkie lub też związki ropopochodne, albo o dużym wskaźniku BZT5, czy też ChZT należy przewidzieć wstępne podczyszczanie tych ścieków w miejscu ich powstawania. Wszystkie ścieki  dowożone wozami asenizacyjnymiwinny być standartowo analizowane na wejściu, tak by operator oczyszczalni mógł podjąć decyzję o ich przyjęciu lub nie, w zależności od ich składu. Istnieje szeroki wachlarz opcji technologicznych i technicznych do zastosowania w oczyszczalni, rozwiązujących każde specyficzne wymagania, często uwarunkowane miejscowymi ograniczeniami, czy też warunkami terenowymi należy na wstępie uwzględnić, tak by oczyszczalnia pracowała sprawnie i efektywnie. Firma TUZAL Sp. z o.o. podejmuje się projektowania oczyszczalni ścieków komunalnych, jak również przemysłowych, stosując rozwiązania techniczne spełniające najwyższe polskie i europejskie normy i regulacje, w tym BAT. Dla przykładu w zakładce poniżej przedstawimy sposób hermetyzacji oczyszczalni ścieków za pomocą kopuł i przykryć aluminiowych firmy TEMCOR z USA. Dzięki w/w przykryciom oczyszczalnia nie produkuje odorów uciążliwych dla otoczenia (ludzi i środowiska). Więcej informacji w zakładkach: Usługi, Technologie, Urządzenia.


 
Hermetyzacja TEMCOR
Skuteczność fermentacji i całkowita wydajność zależy od prawidłowej kontroli środowiska procesu. Zastosowanie stałych i hermetycznych przykryw aluminiowych jest idealnym rozwiązaniem dla zbiorników ...